خدمات دپارتمان بردهای الکترونیک و BMS

طراحی و ساخت برد

تیم متخصص و کارآزموده ما طرح‌های الکترونیکی را به صورت دقیق و با استفاده از تکنولوژی های جدید طراحی می‌کنند.
ما برای ساخت بردهای الکترونیکی از اجزا با کیفیت و قابل اعتماد استفاده می‌کنیم تا محصول نهایی عالی و با دوام باشد. با توجه به تعهدمان به کیفیت و دقت، بردهای ما طبق استانداردها و نیازهای شما ساخته می‌شوند.

هوشمند سازی ساختمان

تیم متخصص و کارآزموده ما طرح‌های الکترونیکی را به صورت دقیق و با استفاده از تکنولوژی های جدید طراحی می‌کنند.
ما برای ساخت بردهای الکترونیکی از اجزا با کیفیت و قابل اعتماد استفاده می‌کنیم تا محصول نهایی عالی و با دوام باشد. با توجه به تعهدمان به کیفیت و دقت، بردهای ما طبق استانداردها و نیازهای شما ساخته می‌شوند.

کاهش مصرف انرژی

تیم متخصص و کارآزموده ما طرح‌های الکترونیکی را به صورت دقیق و با استفاده از تکنولوژی های جدید طراحی می‌کنند.
ما برای ساخت بردهای الکترونیکی از اجزا با کیفیت و قابل اعتماد استفاده می‌کنیم تا محصول نهایی عالی و با دوام باشد. با توجه به تعهدمان به کیفیت و دقت، بردهای ما طبق استانداردها و نیازهای شما ساخته می‌شوند.

طراحی برد